هيأت اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيأت علمي

 در اجراي بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت امناي دانشگاه هاي شمال كشور، به دانشگاه مازندران اجازه داده شد تا زمان تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي و تشكيلاتي خاص، به منظور اعمال وظايف، اختيارات و تنظيم راهكارهاي اجرائي بخش اداري تشكيلات و امور نيروي انساني غيرهيات علمي خود، هيأتي با تركيب و وظايف زير با حكم رئيس محترم دانشگاه تشكيل شود تا برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود يا مقررات و ضوابطي كه به تصويب خواهد رسيد، اقدام نمايند.

 وظايف و اختيارات :

 1ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی.

2ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین‌نامه تشکیلات.

3ـ تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه.

4ـ تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا.

5 ـ تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی    برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه.

6 ـ بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه.

7ـ تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب.

8 ـ بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا.

9ـ بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی‌نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس مؤسسه.

10 ـ بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی‌‌آزمایشی و از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی در چارچوب مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی به هیأت‌امنا.

11ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا.

12 ـ بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مؤسسه و اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن.

13 ـ بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول.

14 ـ بررسی سوابق اعضا درخصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط.

15 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات.

16 ـ تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت ‌علمی و تشکیلات حسب مورد.