ردیف

نام

نام خانوادگی

پست

شماره تماس

1

میثم قهاری

مسئول ثبت

01135303565

2

محمد

مکاریان

مسئول ارسال و مراسلات

01135303565

3

حسن

غلامی

مسئول نامه رسانی

01135303565

4

فیض اله

رضی پور

مسئول ثبت

01135303565

5

نرجس

سبحانی

مسئول تایپ

01135303564