معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه

دکتر یحیی طالبی رستمی

مدرک تحصیلی:دکترای ریاضی

 

شماره تماس:01135303500

 

پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی:

رییس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه

مدیر امور دانشجویی دانشگاه

مدیر گروه ریاضی

معاون آموزشی و دانشجویی علوم پایه

رییس دانشکده علوم ریاضی