مديريت مالي

انجام امور مالي و نظارت بر حسن اجراي آن با رعايت قوانين و مقررات به عهده مديريت مالي دانشگاه مي‌باشد.

 

وظايف :

  • انجام امور مالي دانشگاه براساس آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
  • وصول عوايد اختصاصي دانشگاه
  • تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي دانشگاه
  • تهيه اطلاعات مالي در مورد دريافت‌ها و پرداخت‌ها
  • نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي پيش و پس از هزينه و كنترل فعاليت عاملين مالي واحدها
  • نگهداري دفاتر اعتبارات
  • تعبير و تفسير خط‌مشي مالي دانشگاه و اعلام آن به واحدهاي ذي‌ربط براي اجراء
  • اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال و چگونگي استفاده از آن‌ها و فعاليت امناي اموال
  • تنظيم برنامه كار و هماهنگي بين ادارات تابعه نظارت بر عملكرد آن‌ها
  • همكاري با هيأت حسابرسان در مواقع ضروري