نظر سنجی

بسمه تعالی 
قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی 

به اطلاع می رساند که کمیته ورزش کارکنان دانشگاه در نظر دارد جهت سازماندهی و برنامه ریزی بهتر فعالیتهای ورزشی و فوق برنامه از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارمندان شریف دانشگاه استفاده نماید. لذا خواهشمند است فرم پرسشنامه علائق ورزشی کارکنان (لینک زیر ) تکمیل و ارسال شود.