گروه آمار و بودجه

-         تنظیم و مبادله موافقتنامه ها بر اساس برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فصول.

-         توزیع، مدیریت منابع و اعتبارات دانشگاه برحسب برنامه ها، فعالیت ها و مراکز هزینه.

-         پی گیري جهت اخذ اعتبارات از مراجع ذیربط.

-         پیگیري مستمر از طریق وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  براي دریافت اعتبارات دانشگاه.

-         برنامه ریزي، نظارت بر طراحی، بهینه سازي وانطباق نظام هاي مدیریتی متناسب ومورد نیاز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالی.

-         بررسی و شناسایی نیازهاي آماري.

-         انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات.

-         پیگیري جمع آوري اطلاعات و دریافت و ساماندهی اطلاعات و آمار تخصصی.

-         ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست هاي آماري بهتر منابع آماري و اطلاعاتی.

-         گزارش گیري به هنگام در خصوص تعداد دانشجویان به تناسب رشته هاي تحصیلی وارائه گزارش به دستگاه هاي ذیربط.

-         تهیه، تنظیم وجمع آوري آمار در خصوص فعالیت نیروها و واحدهاي تابعه.

-         انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق.