ردیف

نام

نام خانوادگی

پست اداری

شماره تماس

1

محمد

قاسمی

متصدی مهمانسرا

09353721220

2

آرش

یدالهی

نماینده بیمه ایران در دانشگاه

01135303690