ردیف

نام

نام خانوادگی

پست اداری

شماره تماس

1

حسین

حاجی آقانسب

کارشناس امور رفاهی

01135303690

2

محمد

قاسمی

متصدی مهمانسرا

09353721220

3

آرش

یدالهی

نماینده بیمه ایران در دانشگاه

01135303690