مدیر امور اداری و پشتیبانی

ناصر فلاحتی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

 شماره تماس:

01135303550

پست الکترونیک:


 سوابق اجرایی:

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی

رییس اداره رفاه کارکنان

رئیس اداره تشکیلات،آموزش و بهره وری

معاون مدیر برنامه و بودجه