مدیر امور اداری و پشتیبانی

جواد هادی تبار

مدرک تحصیلی:

دکتری مدیریت صنعتی

 شماره تماس:

01135303550

پست الکترونیک:

javadhaditabar@yahoo.com

 سوابق اجرایی:

رییس امورمالی پردیس دانشگاه

رییس اداره دفترداری  و اموال دانشگاه

مدیر اداری سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران