ردیف

نام

نام خانوادگی

پست اداری

شماره تماس

1

سمیرا

قربانیان

مسئول دفتر

01135303520

2

ابوالقاسم

خالق زاده

کارشناس عمران

01135303522

3

سید مجتبی

ربیع نتاج

کارشناس عمران

01135303522

4

حسنعلی

رامبد

کارشناس عمران

01135303521

5

زمان

کمالیان

کارشناس عمران

01135303526

6

هادی

مستانی

کارشناس عمران

01135303524

7

علیرضا

سعادتی

کارشناس تاسیسات

01135303522

8

سید کاظم

هاشمی

کارشناس تاسیسات

01135303524

9

مهدی

فلاحی

کارشناس برق

01135303526

10

حجت اله

حبیب زاده

کارشناس معماری

01135303525

11

قاسم

کلانتری

کارپرداز

01135303526