شرح وظایف 

  • نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي عمراني دانشگاه

  • رسيدگي به وضعيت پيمانكاران و مشاوران

  • اجراي طرح‌هاي اماني مورد نياز دانشگاه

  • جمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‌هاي عمراني

  • برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌هاي عمراني

  • نظارت بر تعميرات اساسي و نگهداري تاسیسات وساختمان‌هاي دانشگاه

  • راهبری طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه

  • عقد قرارداد با مهندسان مشاور و پيمانكاران براي اجراي طرح‌هاي عمراني

  • بررسي و تصويب نقشه‌ طرح‌هاي عمراني

  • تهيه ی گزارش فنی از فعاليت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه