ردیف

نام

نام خانوادگی

پست اداری

شماره تماس

1

مسعود

زبردست

معاون مدیر بودجه

01135303142

2

ناصر

فلاحتی

رییس گروه تشکیلات آموزش و بهروری

01135303533

3

ناهید

ثامری

کارشناس آموزش و بهره وری

01135303534

4

سیده نصیبه

هاشمی

رییس گروه آمار و بودجه

01135303531