1- نظارت بر تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سنواتی جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیگیری تا مرحله تصویب

2- پی گیری اعتبارات مصوب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ردیف های ابلاغی وزارتخانه

3- شناسائی راههای کسب درآمد اختصاصی دانشگاه جهت دستیابی به استقلال مالی دانشگاه

4- نظارت بر صرفه جوئی در مصرف اعتبارات

5- بررسی و مطالعه ساختار سازمانی دانشگاه و تدوین ساختار نظام مند براساس استانداردها و شاخص های به روز سازمانی

6- نیاز سنجی و اجرای آموزش کارکنان در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی کارکنان

7- تبادل موافقت های جاری و عمرانی و اختصاصی

8- استقرار واحد آمار و اطلاعات در دانشگاه و نظارت بر آمارهای ارسالی به مبادی ذیریط

9- استقرار نظام داشپورد مدیریتی و تصمیم گیری براساس آخرین آمار و اطاعات

10- انجام مکاتبات به مراجع ذیربط در خصوص مسائل بودجه ای و پیگیری تا حصول نتیجه

11- شرکت در جلسات متعدد کمیسیونها و شوراهای دانشگاه