ردیف

نام

نام خانوادگی

پست

شماره تماس

1

کریم

رضائی  فیروجاه

مدیر مالی

01135303610

2

جویبر

داداشی  تنکابنی

کارشناس مالی حوزه مدیریت مالی

01135303610

3

عباس

گل عموپور

معاون مدیر مالی

01135303613

4

ملیکا

مهدی تبار

رئیس اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

01135303640

5

محمد علی

شیردل

رئیس اداره دریافت و پرداخت

01135303620

6

مسلم

ابراهیمی

عامل مالی حسابداری پردیس

01135302893

7

اسماعیل

کاردگر

رئیس اداره اموال

01135302296

8

محمد رسول

گرجیان

رییس اداره رسیدگی

01135303650

9

باقر

رضا نژاد

کارشناس اداره امور دفترداری و اموال

01135303630

10

رضا

عباسی

کارشناس مالی طرحهای عمرانی

01135303622

11

فاطمه

اسدی

کارشناس مالی دریافت پرداخت

01135303623

12

محمد رضا

گیلانی

بایگان- رابط بانک

01135303631

13

مجید

آقانژاد

کارشناس مالی پردیس

01135302893

14

محمد

سیفی

کارشناس مالی پردیس

01135302890

15

سیده زینب

حسینی

کارشناس مالی پردیس

01135302890

16

سمانه

نورالهی

کارشناس مالی پردیس

01135302890

17

تتیکا

نظری

کارشناس مالی پردیس

01135302897

18

احمدرضا

حسن زاده

 

 

19

احمد

علی نسب

اداره اموال

01135302887

20

علی

نبی پور

کارشناس اداره اموال

01135302887