مدیر امور مالی

کریم رضایی فیروزجاه

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی

 

 شماره تماس:

01135303610

 

 سوابق اجرایی:

مدیر مالی دانشگاه

معاون مدیر مالی دانشگاه