ردیف

نام

نام خانوادگی

پست

شماره تماس

1

محمد

مکاریان

مسئول ارسال و مراسلات

01135303565

2

حسن

غلامی

مسئول نامه رسانی

01135303565

3

روح الله

قلی پور روشن

مسئول ثبت

01135303565

4 مرتضی قلی پور باقری مسئول ثبت 01135303565

5

نرجس

سبحانی

مسئول تایپ

01135303564