اداره دبیرخانه مرکزی

 

وظایف :

 

 • دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره
 • بازبینی و کنترل نامه ها از جهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاع نامه ها
 • ارسال نامه ها به اتوماسیون افراد گیرنده
 • به روز رسانی مشخصات نامه ثبت شده
 • تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و دعوت نامه ها بین واحدها
 • پیگیری و نظارت بر گردش مکاتبات تا حصول نتیجه
 • ارائه خدمات مربوط به تکثیر اوراق مورد نیاز واحدهای سازمان مرکزی
 • دریافت و توزیع کتب و خبرنامه ها و نشریات واصله به دانشگاه به واحدهای دانشکده های مربوطه
 • ارسال مکاتبات از طریق پست پیشتاز، سفارشی، عادی، بارنامه هوایی
 • دریافت فاکس ها و انجام فاکس های فوری
 • تفکیک کلی نامه ها بر اساس موضوع، پرسنلی، رفاهی و ... جهت بایگانی
 • بایگانی و تهیه پیش نویس های لازم
 • اندیکس نامه ها در رایانه
 • انجام امور تایپ کلیه نامه ها، صورت جلسه ها، جداول و نمودارها، احکام و ویرایش نامه های تایپ شده
 • نظارت بر کار امور تایپ و دبیرخانه
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

 

همکاران اداره دبیرخانه مرکزی

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست

شماره تماس

1

محمد

مکاریان

مسئول ارسال و مراسلات

01135303565

2

حسن

غلامی

مسئول نامه رسانی

01135303565

3

روح الله

قلی پور روشن

مسئول ثبت

01135303565

4 مرتضی قلی پور باقری مسئول ثبت 01135303565

5

نرجس

سبحانی

مسئول تایپ

01135303564