ردیف

نام

نام خانوادگی

پست

شماره تماس

1

غلامحسین

آقاجانی

مسئول دفتر

01135302891

2

سید رضا

جلالی

مسئول انبار

01135302898

3

سیدرضا

ناصرزاده

کارپرداز

01135302894

4

خضراله

الهی

کارپرداز

-

5

سید محمد

جولانی

کارپرداز

-

6

محمد

صنعت پور

کارپرداز

01135303344

7

حبیب

باغبانی

مسئول خدمات پردیس

01135302896

8

سید اسماعیل

اسدالهی

فضای سبز

-

9

حجت اله

شریفایی

فضای سبز

-

10

علی

علیجانی

فضای سبز

-

11

حسینعلی

محمودی

فضای سبز

-

12

علی اصغر

حمزه نتاج

کارشناس مخابرات

01135302000

13

خسرو

خانلرپور

اپراتورمخابرات

01135302000 

14

نرجس

داداشی

اپراتورمخابرات

01135302000 

15

یونس

روح اله پور

رییس ترابرای

01135303581

16

فرید

مقدم

مسئول دفتر ترابری

01135303582

17

محمد

مهدوی

کارپرداز ترابری

01135303540

18

حشمت

کاردل

خدمات

01135303581

19

علی

طالب پور

راننده

-

20

محمد

رضی زاده

راننده

-

21

مسعود

یدالهی

راننده

-

22

رحمت

نتاج

راننده

-

23

عباسعلی

حیدرعلی زاده

راننده

-

24

عباس

خضری

راننده

-

25

ولی

اسماعیل نژاد

راننده

-

26

محمدتقی

نبی پور

راننده

-

27

محمدرضا

فلاحتی

راننده

-