رییس اداره امور عمومی و پشتیبانی

حسین آراسته

مدرک تحصیلی:

 لیسانس حسابداری

 شماره تماس:

01135302899

سوابق اجرایی:

مدیر امور عمومی دانشکده شیمی