ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

1

محمد شیرعلی نژاد

کارشناس مسئول امور کارکنان رسمی و قراردادی

01135303571

2

خدیجه کاسگری

کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی

01135303573

3

مریم ابراهیم زاده

کارشناس مسئول امور بازنشستگی

01135303575

4

سید میثم قهاری

کارشناس کارگزینی

01135303576

5

مهدی رضاتبار

مدیر سیستم های پرسنلی، حضور و غیاب
مدیریت محتوای وب سایت معاونت توسعه و پشتیبانی

01135303576

6

سیدحسین حسین نژاد

کارشناس و بایگان پرسنلی
مسئول اداره خدمات سازمان مرکزی

01135303574