ردیف

نام

نام خانوادگی

پست اداری

شماره تماس

1

مریم

ابراهیم زاده

کارشناس مسئول  بازنشستگی

01135303575

2

خدیجه

کاسگری

کارشناس مسئول  هیات علمی

01135303573

3

حدیث

نجاریان

مسئول نرم افزار سیستم پرسنلی، حضور و غیاب  و نرم افزارهای امور مالی- مسئول سایت معاونت توسعه و پشتیبانی

01135303574

4

محمد

شیر علی نژاد

کارشناس مسئول کارکنان رسمی

01135303571

5

رضا

غلامیان

کارشناس مسئولکارکنان قراردادی

01135303572

6

سید حسین

حسین نژاد

کارشناس امور حضور و غیاب

رییس اداره خدمات مرکزی

01135303574