رییس اداره کارگزینی

افروز عباسی

مدرک تحصیلی:

لیسانس ریاضیات کاربردی

 

شماره تماس:

01135303570

 

سوابق اجرایی:

مدیر بودجه وتشکیلات دانشگاه

رییس گروه تشکیلات،آموزش و بهره وری

رییس گروه آمار وبودجه

 

 

Description: C:\Users\Najjariyan\Desktop\رییس.jpg