اداره کارگزینی

 

 

اداره كارگزيني

انجام كليه امور اداري و استخدامي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه و ارائه بخشي از خدمات رفاهي به آنان در طول دوران خدمت بر عهده اين اداره است. از آنجا كه در مديريت نوين، منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، فعاليت‌هاي اين حوزه مي‌تواند نقش مهمي در افزايش كارآيي و انگيزه كاركنان داشته باشد.

 

وظايف:

  • اجراي قوانين و آيين نامه‌هاي اداري و استخدامي و مصوبات هيأت امناي دانشگاه‌هاي شمال شرق كشور
  • انجام امور استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي
  • صدور احكام كارگزيني از قبيل حقوق و مزايا، ترفيع، ارتقاء ، انتصاب، انفصال، اخراج و غيره
  • انجام امور بازنشستگي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي در موعد مقرر
  • تهيه آمار و اطلاعات نيروي انساني
  • ارزيابي دوره‌اي و مستمر عملكرد كاركنان غير هيأت علمي و اعمال مقررات بر اساس آن
  • مشاركت در امور سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در باره نيروز انساني دانشگاه
  • كنترل و نظارت مستمر بر حضور و غياب كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه
  • اجراء و پيگيري طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان
  • اجراي ساليانه دستورالعمل يادواره شهيد رجايي در راستاي انتخاب كارمند نمونه

 

 همکاران اداره کارگزینی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

1

خدیجه کاسگری

کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی

01135303573

2

مریم ابراهیم زاده

کارشناس مسئول امور بازنشستگی

01135303575

3  حدیث نجاریان  کارشناس کارگزینی 01135303576

4

سید میثم قهاری

کارشناس امور کارکنان رسمی و قراردادی

01135303571

5

مهدی رضاتبار

مدیر سیستم های پرسنلی، حضور و غیاب

01135303571

6

سیدحسین حسین نژاد

کارشناس و بایگان پرسنلی
مسئول اداره خدمات سازمان مرکزی

01135303156