مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 • اجرای سیاست ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
 • نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های  اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط.
 • تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت برحسن اجرای طرحهای مزبور.
 • برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم .
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات‌علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به ترابری
 • نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به خدمات و تعمیرات
 • نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به کارپردازی
 • نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به دبیرخانه
 • نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به کارگزینی
 • نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به رفاه کارکنان و اعضاء هیات علمی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.