چارت سازمانی

حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی

 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

اداره دبیرخانه مرکزی

اداره کارگزینی

اداره امور عمومی و پشتیبانی

اداره رفاه کارکنان

 

مدیریت امور مالی

اداره دریافت و پرداخت

اداره اعتبارات و تعهدات

اداره دفترداری و اموال

اداره رسیدگی به اسناد

 

مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری و بهره وری

گروه آمار و بودجه

گروه تشکیلات،آموزش و بهره وری

معاون مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری و بهره وری

 

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی