معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه

دکتر اکبر حاجی زاده مقدم

 

 

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 35303500 (011)

پست الکترونیک: A.Hajizadeh@umz.ac.ir

 

سوابق اجرایی:

- مدیر گروه زیست شناسی

- رییس دانشکده دامپزشکی

- رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین

- مشاور و رییس دفتر حوزه ریاست دانشگاه