معرفی معاون اداری و مالی

 شرح وظایف:

 • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.
 • تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه
 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتروظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر درخصوص رفع مشکلات موجود.
 • نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی دانشگاه.
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.
 • شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.
 • نظارت، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط.
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.
 • انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
 • بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح.
 • همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه .
 • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.