معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه

مدرک تحصیلی:

 

شماره تماس:

 

 

پست الکترونیک:

 


سوابق اجرایی: