معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه

ابراهیم صالحی عمران

مدرک تحصیلی:

دکتری علوم تربیتی

 

شماره تماس:

01135303500

 

پست الکترونیک:

Edpes60@hotmail.com

 

سوابق اجرایی:

رییس سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران

رییس دانشکده علوم انسانی

مدیر گروه علوم تربیتی

معاون اداری و مالی دانشکده علوم انسانی